Algemene Voorwaarden Fysiotherapie


Binnenkomst

Onze praktijk is gelegen op de 1e verdieping van het Shape All-in centre en mocht u geen lid zijn dient u zich te melden bij de receptie van Shape All-in bij binnenkomst.

Wanneer u van buiten komt dient u blauwe hoesjes om uw schoenen te doen wanneer u de trap op loopt.


Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief. Bij de eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.


Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om het volledige behandeltarief bij u in rekening te brengen.
Mocht het om een overmachtsituatie gaan, dan kan van deze regel in overleg afgeweken worden.


Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF (CKR, Centraal Kwaliteit Register), zijn BIG geregistreerd en staan in deelregisters van erkende specialisaties.


Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, kunt u altijd eerst contact opnemen met In-Shape Fysiotherapie. Maakt u dan uw klacht kenbaar bij uw behandeld fysiotherapeut of aan de op dat moment werkende fysiotherapeut. Er wordt een klachtenformulier ingevuld en aan de hand daarvan zullen passende maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen betreffen de organisatie; hoe voorkomen we nieuwe klachten in de toekomst. En betreffen de klager; hoe zorgen we dat de klager tevreden is met een gepaste oplossing. De klager wordt ten allen tijde op de hoogte gehouden van de voortgang van de oplossing, indien gewenst. Van klachten wordt melding gemaakt in het kwaliteitsjaarverslag.

 

Alle fysiotherapeuten van In-Shape Fysiotherapie zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.


Tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Om zeker te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen

of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De lijst met tarieven staat vermeld op onze website en is te zien in onze behandelkamer.


Waarneming

Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord werken wij met verschillende collega’s, om de continuïteit te waarborgen tijdens vakantie, studie, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk de behandeling overgenomen door een andere fysiotherapeut. In overleg wordt dit altijd met u besproken.


Stagiares

Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen bij ons. Het kan zijn dat er tijdens de behandeling, met uw goedkeuring, een

stagiaire meekijkt of een (deel) behandeling uitvoert.


Hygiene

Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. De praktijk verzorgt handdoeken voor gebruik bij een behandeling in de behandelkamer, maar u kunt deze zelf ook meenemen. Gebruikt u voor de trainingen in de oefenruimte altijd schone binnen schoenen, dient u altijd een handdoek te gebruiken in de oefenruimte en maak na gebruik de apparatuur even schoon.
U kunt voor en na het trainen gebruik maken van de kleedruimte en is er douchegelegenheid aanwezig.


Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.


Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen het team, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Wanneer het voor wetenschappelijk onderzoek/ onderwijs van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Uw dossier wordt tenminste 10 jaar opgeslagen, waarna het kan worden vernietigd
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
  • Indien gewenst kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.